Významné projekty a riešenia skupiny
Novitech Group

Na tejto stránke nájdete popis významných projektov a riešení poskytovaných spoločnosťou, ktorá sa špecializuje na rôzne oblasti ako napríklad softvérové riešenia, cloudové služby, bezpečnosť IT infraštruktúry a ďalšie.

KRUZ

V roku 2021 bola v rámci projektu pre poskytovanie údajov do registra účtovných závierok zapracovaná aktualizácia legislatívy a doplnenie účtovných dokumentov. Pokračovalo riešenie projektu preberania dát z ÚDR (Univerzálne Dátové Rozhranie).

VIES

V roku 2021 boli zrealizované zmeny vo VIES na podporu vystúpenia GB z EÚ a zavedenie Severného Írska ako virtuálneho člena EÚ. Pokračovalo riešenie projektu preberania dát z ÚDR.

AIS SE ČR

V roku 2021 vyvíjala naša spoločnosť pre Ministerstvo vnútra Českej republiky formou subdodávok spoločnosti Komix s.r.o. univerzálny dopytovací systém (UQEC). Keďže platnosť rámcovej zmluvy s MV ČR uplynula v priebehu roka 2021, úspešne sme sa ako subdodávateľ spoločnosti Komix s.r.o. zapojili do nového vereného obstarávania a v subdodávkach budeme pokračovať aj v roku 2022.

VREF

V roku 2021 boli zrealizované zmeny v súvislosti s vystúpením GB z EÚ. Pokračovalo riešenie projektu preberania dát z ÚDR.

EXIS

V roku 2021 naša spoločnosť poskytovala podporu prevádzky funkcionalít Exekútorského informačného systému. Zároveň boli do systému doplnené nové funkcionality na základe požiadaviek zákazníka.

Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre spoločnosti Skupiny VSE Holding

Od roku 2018 máme podpísané zmluvy na poskytovanie služieb projektového riadenia pre všetky spoločnosti Skupiny VSE Holding.

Podpora a rozvoj SW aplikácií pre spoločnosti v rámci Skupiny VSE Holding

V roku 2021 bola poskytovaná aplikačná podpora a rozvoj existujúcich web a mobilných SW aplikácií Pochôdzky, MX Mobile, USDE, Dokumenty štandardizácie pre Východoslovenská distribučná, a.s. a aplikácií VLaK, SNPOP, Helpdesk KAM, eHR Formuláre a cmSCPM a mobilnej aplikácie ENY pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s..

I3D (Industrial 3D – AR/VR riešenie pre priemyselné podniky)

V roku 2021 sa pokračovalo v rozvoji samotného produktu ako aj tímu. Vývojový tím sa rozšíril a rozvíjal sa medzinárodný tím konzultantov, ktorí oslovujú potenciálnych zákazníkov najmä z oblasti priemyslu. Rozvoj produktu bol zameraný na modulárnosť riešenia, všetky komponenty front-endu aj back-endu boli rozvíjané a smerované na riešenie vhodné do výrobného prostredia a priemyselných podnikov.

Projekt: QV BI (Business Intelligence v prostredí Qlik View)

Pokračovali sme v podpore prevádzky projektov Business Intellignece pre „retail“. Týkalo sa to zákazníkov Komfos Prešov, s.r.o., Impol, s.r.o., Víno Matyšák, s.r.o..

KRUZ - Register účtovných závierok

Informačný systém, ktorý zabezpečí prijatie účtovných závierok a ich súčastí prostredníctvom daňových úradov finančnej správy elektronickou, resp. papierovou formou. Po doručení sú vykonané definované kontroly a v prípade korektného podania sú účtovné závierky následne preposlané do registra účtovných závierok, kde sú podľa typu zverejnené vo verejnej, resp. privátnej časti. V prípade nekorektného podania sú identifikované príčiny a správca dane na základe tejto analýzy údajov, ktoré vykonáva systém KRUZ zaháji príslušné konanie voči daňovému subjektu.

VIES

Budovanie jednotného trhu v rámci krajín Európskej únie malo za následok zrušenie kontrol pohybu tovaru na hraniciach medzi členskými štátmi EÚ. Zrušenie hraničných kontrol prinieslo niekoľko pozitívnych prvkov ako je samotné zjednodušenie výmeny tovarov, odbúranie veľkého množstva dokumentov a v konečnom dôsledku aj zníženie cien vymieňaných tovarov. Aby sa však zabránilo možným podvodom v súvislosti s neexistenciou kontroly na hraniciach, je v rámci EÚ vybudovaný systém VIES (VAT Information Exchange System).

Návrh a vybudovanie takéhoto systému bolo strategickou podmienkou vstupu Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie. Tento systém výmeny informácií sme teda implementovali ešte pred vstupom SR do EÚ a v súčasnosti ho naďalej aktualizujeme podľa jej požiadaviek.

Systém VIES poskytuje dve hlavné služby:

  • umožňuje firmám získať rýchlo potvrdenie o platnosti registrácie DPH ich súčasných resp. potenciálnych obchodných partnerov;
  • umožňuje zamestnancom daňovej správy monitorovať a kontrolovať toky intrakomunitárnych obchodov s cieľom odhaliť všetky možné podvody.

VREF - Systém na podporu vratiek DPH v rámci EÚ

Informačný systém na podporu vratiek DPH v rámci EÚ pozostáva zo 4 základných modulov:

  • Prijatie žiadostí od tuzemských žiadateľov;
  • Spracovanie a odoslanie údajov do jednotlivých členských štátov EÚ;
  • Príjem žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ;
  • Spracovanie žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ.

Prijatie žiadostí od tuzemských žiadateľov

Aplikácia je dostupná prostredníctvom portálu finančnej správy pre tuzemských platiteľov DPH. Umožňuje vyplnenie žiadosti na vrátenie DPH z niektorej z krajín EÚ, resp. vyhlásenia a ich podanie na elektronickú podateľňu portálu finančnej správy.

Spracovanie a odoslanie údajov do jednotlivých členských štátov EÚ
Po úspešnom prijatí žiadosti na vrátenie DPH z EÚ/vyhlásenia na podateľni finančnej správy sú vykonané kontroly na prípustnosť podania žiadosti a v prípade korektného stavu sú údaje zo žiadosti zaslané do príslušného členského štátu EÚ pomocou CCN/CSI výmennej siete.

Príjem žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ
Modul vykoná príjem a základnú kontrolu žiadosti na vrátenie DPH zaslanej prostredníctvom CCN/CSI siete z niektorej krajiny EÚ.

Spracovanie žiadostí od zahraničných žiadateľov z krajín EÚ
Spracovanie žiadostí na vrátenie DPH prostredníctvom aplikácie pre správcov na špeciálnom oddelení daňového úradu Bratislava.

EXIS - Exekútorský informačný systém

Exekútorský informačný systém EXIS je aplikácia určená pre pracovníkov exekútorských úradov. Slúži na evidenciu a realizáciu úkonov vykonávaných v rámci exekučných konaní podľa Zákona č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok).

4-exis-titulka
Systém EXIS poskytuje tieto základné funkčnosti:

Elektronizácia spisu exekučného konania
Poskytuje podporu pre kompletné vedenie spisu exekučného konania v elektronickej forme. Elektronizácia spisu umožňuje rýchly prístup k dokumentom spisu exekučného konania a realizáciu úkonov v konaní bez nutnosti práce s reálnym (papierovým) spisom

Jednotný register subjektov
Implementácia jednotného registra subjektov vstupujúcich do exekučného konania znižuje riziko duplicity evidovaných subjektov v systéme.

Dokumenty a šablóny dokumentov
Poskytuje podporu na tvorbu vlastných typov dokumentov a šablón dokumentov nad rámec balíka dodávaného spolu s aplikáciou

Evidencia pošty exekučného konania
Aplikácia prepája evidenciu došlej a odoslanej pošty a evidenciu exekučných konaní. Vzájomné prepojenie umožňuje automatické generovanie údajov v exekučnom konaní na podnet udalosti evidovanej v evidencii pošty a naopak. (lehoty, hotové výdavky…)

Automatizácia výpočtov v exekučnom konaní
Automatizuje opakujúce sa výpočty s danými pravidlami v exekučnom konaní. (výpočet odmeny exekútora, priebežný prepočet čiastkových úrokov v konaní, návrh rozdelenia vymožených čiastok…)

Sledovanie lehôt v exekučnom konaní
Generuje vybrané typy lehôt pre úkony v exekučnom konaní. Znižuje riziko nedodržania lehôt zákonného postupu exekútora.

Lustrácie nehnuteľností na katastrálnom portáli
Zjednodušuje získavanie údajov o povinných. Umožňuje vykonávať lustrácie nehnuteľností na portáli katastra automaticky bez zásahu používateľa na pozadí aj bez spustenej aplikácie. Automaticky spracuje listy vlastníctva a vloží ich do databázy.

Lustrácie vozidiel
Automatická podpora lustrácie vozidiel na Polícii vrátane možností blokácie vozidiel.

Lustrácie bankových účtov v bankách
Lustrácia bankových účtov umožňuje jednoduchým spôsobom lustráciu účtov vo všetkých bankách zapojených do systému lustrácii (viac ako 20 bánk v Slovenskej republike)

  • Lustrácie v Sociálnej poisťovni
  • Prepojenie na Register obyvateľov
  • Prepojenie na Centrálny register exekúcií
  • Prepojenie na zdravotnú poisťovňu Dôvera

Podpora a rozvoj SW aplikácií pre spoločnosti v rámci Skupiny VSE Holding

V roku 2021 bola poskytovaná aplikačná podpora a rozvoj existujúcich web a mobilných SW aplikácií Pochôdzky, MX Mobile, USDE, Dokumenty štandardizácie pre Východoslovenská distribučná, a.s. a aplikácií VLaK, SNPOP, Helpdesk KAM, eHR Formuláre a cmSCPM a mobilnej aplikácie ENY pre spoločnosť Východoslovenská energetika Holding a.s..


V danom roku bola okrem toho v rámci vývoja upgradovaná SW aplikácia Dokumenty štandardizácie – boli doplnené funkcionality na zvýšenie užívateľského komfortu, zrýchlenie aplikácie a zlepšenie funkčných a technologických vlastností. Na low-code platforme PowerApps sme vyvinuli a dodali aplikáciu Interné normy. Táto aplikácia zabezpečuje riadenie interných noriem, smerníc a ďalších riadiacich dokumentov v rámci celej skupiny VSE Holding (návrh, pripomienkovanie, schválenie, oboznamovanie, zmena, ukončenie platnosti, archivácia).


V rámci projektu Kybernetickej bezpečnosti udržujeme riešenie „Trezor“ a jeho prepojenie na systémy VSD. Ide o úpravu a rozšírenie opensourcového produktu podľa požiadaviek zákazníka a jeho cieľom je ukladanie elektronických tajomstiev (heslá, texty, súbory) na bezpečné miesto pri použití rôznych bezpečnostných a kryptografických SW a HW metód.

Projekt: I3D (Industrial 3D – AR/VR riešenie pre priemyselné podniky)

V roku 2021 sa pokračovalo v rozvoji samotného produktu ako aj tímu. Vývojový tím sa rozšíril a rozvíjal sa medzinárodný tím konzultantov, ktorí oslovujú potenciálnych zákazníkov najmä z oblasti priemyslu. Rozvoj produktu bol zameraný na modulárnosť riešenia, všetky komponenty front-endu aj back-endu boli rozvíjané a smerované na riešenie vhodné do výrobného prostredia a priemyselných podnikov. Hlavný rozvoj bol zameraný na manažovanie procesov prostredníctvom udalostí, ktoré sú v procese výkonu pracovných príkazov zaznamenávané.

Ďalšou oblasťou rozvoja bola vzdialená asistencia, kolaborácia viacerých pracovníkov, s dôrazom na možnosť implementácie na rôznorodom HW – rôzne typy inteligentných okuliarov a prenosných zariadení.

Za účelom podpory marketingových aktivít bola implementovaná nová web stránka služieb I3D, ktorá je dostupná na adrese: i3d.novitech.sk.